Open Access Repository @ RMUTTO

Repository Management

วิทยาเขตบางพระ ->ประชุมวิชาการ(คณะเกษตรศาสตร์)

DSpace/Manakin Repository

วิทยาเขตบางพระ ->ประชุมวิชาการ(คณะเกษตรศาสตร์)

 

Recent Submissions

 • ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, ใจทิพย์ วานิชชัง, เพียงขวัญ วานิชชัง (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 6 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556, 2013-05-15)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตข้าวเปลือกเก่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทำการทดลองโดยใช้ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทำการทดลอง ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ...
 • ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, ใจทิพย์ วานิชชัง, เพียงขวัญ วานิชชัง (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  จากการศึกษาเบื้องต้น ขนาดรูตะแกรงที่จะใช้ในการคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากเมล็ดข้าวกล้องควรเลือกใช้ตะแกรงตัวแรกที่มีขนาดรูตะแกรง 1.8 มิลลิเมตร คัดแยกเมล็ดข้าวกล้องที่มีความบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ออกมาก่อน ผลผลิตที่เหลือ ...
 • ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, ใจทิพย์ วานิชชัง, สมบัติ เตมียสถิต, เพียงขวัญ วานิชชัง (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  เครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเป็นเครื่องใส่ปุ๋ยพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ที่คานลาก ขับเคลื่อนด้วยเพลาอำนวยกำลังที่ความเร็วรอบมาตรฐาน 540 รอบต่อนาที ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ คือ โครงหลัก ระบบขับเคลื่อน ถังบรรจุปุ๋ยซึ่งด้านล่า ...
 • พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา, ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าลักษณะที่ศึกษามีนัยสำคัญ (P < 0.05 และ 0.01) จำนวน 7 ลักษณะ ได้แก่ ความกว้างฝัก ความยาวฝัก จำนวนเมล็ดต่อแถว ค่าความหวานของเมล็ด น้ำหนักฝักปอกเปลือก ผลผลิตฝักทั้งเปลือก และผลผลิตฝักปอกเปลือก ...
 • ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, ใจทิพย์ วานิชชัง, สมควร มณีพิทักษ์สันติ (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  ผลการวิจัยพบว่า โรงสีข้าวสหกรณ์ฯที่ดำเนินกิจกรรมสีแปรรูปข้าวมีดัชนีการสีแปรรูปอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าดัชนีข้าวต้นระหว่าง 88.15-102.18 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 93.74 เปอร์เซ็นต์ และหลังการปรับปรุงมีค่าดัชนีข้าวต้นเพิ่ม ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds