Open Access Repository @ RMUTTO

Repository Management

วิทยาเขตบางพระ ->ประชุมวิชาการ(คณะวิทยาศาสตร์ฯ)

DSpace/Manakin Repository

วิทยาเขตบางพระ ->ประชุมวิชาการ(คณะวิทยาศาสตร์ฯ)

 

Recent Submissions

  • วิรัติ นุมัติ, กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, ณัฐพล รุ่นประแสง (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
    การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 1,389,987.00 kWh/y คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 6,581,747.14 บาท และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 779,782.71 kgCO2e วิทยาลัยอี.เทค ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds