Open Access Repository @ RMUTTO

Repository Management

Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • ฐิติพร สังขรัตน์ (2556-09)
  การวิจัยเรื่องพม่าเสียเมือง: การวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณค่า และจริยธรรม มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางวรรณกรรมของพม่าเสียเมือง และ 2. เพื่อศึกษาคุณค่า และจริยธรรมของพม่าเสียเมือง ทั้งนี้เนื้อความในเรื ...
 • สุทธิทัศน์ ทองคำใส, ศิประภา เจนสัญญายุทธ, ชัชวาลย์ สงวนแก้ว (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-16)
  นกแก้วเพศผู้ 2 ตัว ถูกพามาที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด และแสดงอาการระบบทางเดินหายใจและตายในเวลาต่อมา ผลการชันสูตรพบรอยโรคเลือดออกที่ปอด แสดงถึงภาวะปอดอักเสบ ...
 • วรรณภา ทาบโลกา (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555, 2556-09)
  ศึกษาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากมะขามป้อม โดยหมักน้ำมะขามป้อมด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae var. montache เพื่อผลิตไวน์มะขามป้อมที่มีปริมาณแอลกฮอล์ร้อยละ 8.57 ที่ระยะเวลาการบ่มนาน 14 วัน การผลิตน้ำส้มสายชูหมักมะขามป้ ...
 • นายภัทรพงศ์ อัญชันภาติ; นายประหยัด กองสุข; นายสมยศ สันติมาลัย (รายงานฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556, 2556)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอบผ้าโดยใช้ลมร้อนจากคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ และการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดกับเครื่องปรับอากาศเมื่อนาลมร้อนจากคอนเดนเซอร์มาใช้ร่วมกับเครื่องอบผ้า ในการควบคุมการทางาน ...
 • พรจิต พีระพัฒนกุล, ณัฐภูมิ รับคำอินทร์ (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-16)
  ลักษณะทางทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนลักษณะหมู่บ้าน ชุมชนที่ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย อาคารสาธารณะและสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน ชนิดต่างๆ ตลอดจนเส้นทางสัญจรนั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขและรูปแบบของ ...
 • ภทรพร, ยุทธาภรณ์พินิจ; ชนาพร, บุญเกิด (2557-03-22)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการรักษาศีล 5 การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท และการพัฒนาปัญญาด้วยการสร้างศรัทธา 2) พัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ...
 • ธรรศ กติกาวงศ์ขจร, สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  การวิจัยนี้เพื่อการศึกษาผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวโครงการบ้านจัดสรรของบริษัทเอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มีที่พักอาศัยภายในโครงการบ้านจัดสร ...
 • สัจจา ก้อนพรหม; จอมยศ กิจนุกูล (2556)
  การศึกษาการปลูกหญ้านวลน้อยบนแผ่นใยมะพร้าว มีการวางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 1 สิ5งทดลอง ? ซํ8า แต่ละหน่วยทดลองใช้แผ่นหญ้า < ตารางเมตร โดยปลูกหญ้าบนแผ่นใย มะพร้าวแต่ละเกรด ดังนี8 Treatment ที5 A ใช้แผ่นใยมะพร้าวเกรด A มีความหนา ...
 • อังคณา ประเสริฐศรี, ธนาวุฒิ พิมพ์กิ, กาญจนา ผลาผล (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555, 2555-06)
  การศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือน : กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ทราบความรู้ความ ...
 • ใจทิพย์ วานิชชัง, ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, นฤมล บุญกระจ่าง, เพียงขวัญ วานิชชัง (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย เมื่อ วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  การศึกษาอายุการวางจำหน่ายของข้าวขาว และข้าวสมุนไพรขมิ้นชันหุงสุกเร็ว ทั้งข้าวขาวและข้าวกล้อง ในบรรจุภัณฑ์ 4 แบบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของข้าวหุงสุกเร็ว และศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความชื้น ค่าปริมาณน้ำอิสระ ...
 • ไกรสร รวยป้อม, สุรพงษ์ โซ่ทอง (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555, 2555-09)
  เครื่องเก็บขยะต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก มีขนาดความกว้าง 1,312 มิลลิเมตร ความยาว 1,740 มิลลิเมตร และมีความสูง 450 มิลลิเมตร การทำงานของเครื่องโดยใช้กำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์ ส่งกำลังไปยังชุดกระปุกเกียร์ทดรอบ ...
 • มลิวัลย์ บุญสอน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555, 255-09)
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแปลข่าวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศ การแปลข่าวของกระทรวงต่างประเทศจากภาษาไทยสู่ภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นเว็บไซต์ที่ชาวต่างประเทศทั ...
 • วิวัฒน์ วรามิตร, เพ็ญสวัสดิ์ มายะเวส, ทิพย์วดี ประไพวงษ์ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555, 2555-07)
  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมสารสกัดจากเปลือกมังคุดในน้ำดื่มต่อปริมาณเชื้อก่อโรคบิดในไส้ตันของไก่เนื้อ โดยทำการทดลองในไก่เนื้อ ที่อายุ 0 – 35 วัน จำนวน 90 ตัว ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely ...
 • ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, ใจทิพย์ วานิชชัง, สมควร มณีพิทักษ์สันติ (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  ผลการวิจัยพบว่า โรงสีข้าวสหกรณ์ฯที่ดำเนินกิจกรรมสีแปรรูปข้าวมีดัชนีการสีแปรรูปอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าดัชนีข้าวต้นระหว่าง 88.15-102.18 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 93.74 เปอร์เซ็นต์ และหลังการปรับปรุงมีค่าดัชนีข้าวต้นเพิ่ม ...
 • กนกพร, เกาะมั่น (2013-09-20)
  ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างสมการอินทิกรัลรูปทั่วไปเพื่อหาผลเฉลยโดยประมาณของสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น โดยใช้ฟังก์ชันเกาส์เซียนตัดปลายเป็นฟังก์ชันฐานด้วยวิธี เมชเลสบนหลักการของแคลคูลัสแปรผันรูปแบบอ่อน จากการคำนวณเที ...
 • คณาธิป จิระสัญญาณสกุล, พณิชา จิระสัญญาณสกุล (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2555, 2555)
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการเป็นนักกอล์ฟอาชีพของไทย โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน ประกอบไปด้วย การเรียน การเลือกซื้ออุปกรณ์ การฝึกซ้อม ในสนามซ้อม การฝึกซ้อมในสนามกอล์ฟ ...
 • ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, ใจทิพย์ วานิชชัง, เพียงขวัญ วานิชชัง (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  จากผลการทดสอบพบว่า การจำแนกกลุ่มข้าวนึ่งใช้สมบัติด้านสี 4 โมเดล ทำนายข้าวนึ่งเป็น 3 กลุ่มโดยใช้ cluster Analysis การวิเคราะห์ discriminant โดยใช้สมบัติด้านสีทั้งหมด 17 ตัวแปร คือ Whiteness, Transparent, MD, L, a, b, DE, ...
 • วิรัติ นุมัติ, กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, ณัฐพล รุ่นประแสง (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 1,389,987.00 kWh/y คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 6,581,747.14 บาท และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 779,782.71 kgCO2e วิทยาลัยอี.เทค ...
 • กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์, รัตนาวรรณ วิเศษ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555, 2555)
  การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน และทราบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลบางพระ ...
 • ศศิวิมล มาแสง, พรรณวิภา โรจนัย, บัณฑิต ฤทธาภัย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555, 2555-09)
  การศึกษาวิจัยเรื่องระบบสหกิจออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นการวิจัยการวิจัยประยุกต์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบสหกิจออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนั ...