Open Access Repository @ RMUTTO

Repository Management

Browsing by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • มลิวัลย์ บุญสอน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555, 255-09)
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแปลข่าวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศ การแปลข่าวของกระทรวงต่างประเทศจากภาษาไทยสู่ภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นเว็บไซต์ที่ชาวต่างประเทศทั ...
 • ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, ใจทิพย์ วานิชชัง, เพียงขวัญ วานิชชัง (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 6 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556, 2013-05-15)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตข้าวเปลือกเก่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทำการทดลองโดยใช้ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทำการทดลอง ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ...
 • กนกพร, เกาะมั่น (2013-09-20)
  ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างสมการอินทิกรัลรูปทั่วไปเพื่อหาผลเฉลยโดยประมาณของสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น โดยใช้ฟังก์ชันเกาส์เซียนตัดปลายเป็นฟังก์ชันฐานด้วยวิธี เมชเลสบนหลักการของแคลคูลัสแปรผันรูปแบบอ่อน จากการคำนวณเที ...
 • ธรรศ กติกาวงศ์ขจร, สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  การวิจัยนี้เพื่อการศึกษาผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวโครงการบ้านจัดสรรของบริษัทเอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มีที่พักอาศัยภายในโครงการบ้านจัดสร ...
 • ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, ใจทิพย์ วานิชชัง, เพียงขวัญ วานิชชัง (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  จากการศึกษาเบื้องต้น ขนาดรูตะแกรงที่จะใช้ในการคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากเมล็ดข้าวกล้องควรเลือกใช้ตะแกรงตัวแรกที่มีขนาดรูตะแกรง 1.8 มิลลิเมตร คัดแยกเมล็ดข้าวกล้องที่มีความบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ออกมาก่อน ผลผลิตที่เหลือ ...
 • ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, ใจทิพย์ วานิชชัง, สมบัติ เตมียสถิต, เพียงขวัญ วานิชชัง (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  เครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเป็นเครื่องใส่ปุ๋ยพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ที่คานลาก ขับเคลื่อนด้วยเพลาอำนวยกำลังที่ความเร็วรอบมาตรฐาน 540 รอบต่อนาที ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ คือ โครงหลัก ระบบขับเคลื่อน ถังบรรจุปุ๋ยซึ่งด้านล่า ...
 • วิรัติ นุมัติ, กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, ณัฐพล รุ่นประแสง (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 1,389,987.00 kWh/y คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 6,581,747.14 บาท และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 779,782.71 kgCO2e วิทยาลัยอี.เทค ...
 • พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา, ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าลักษณะที่ศึกษามีนัยสำคัญ (P < 0.05 และ 0.01) จำนวน 7 ลักษณะ ได้แก่ ความกว้างฝัก ความยาวฝัก จำนวนเมล็ดต่อแถว ค่าความหวานของเมล็ด น้ำหนักฝักปอกเปลือก ผลผลิตฝักทั้งเปลือก และผลผลิตฝักปอกเปลือก ...
 • ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, ใจทิพย์ วานิชชัง, สมควร มณีพิทักษ์สันติ (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  ผลการวิจัยพบว่า โรงสีข้าวสหกรณ์ฯที่ดำเนินกิจกรรมสีแปรรูปข้าวมีดัชนีการสีแปรรูปอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าดัชนีข้าวต้นระหว่าง 88.15-102.18 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 93.74 เปอร์เซ็นต์ และหลังการปรับปรุงมีค่าดัชนีข้าวต้นเพิ่ม ...
 • ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, ใจทิพย์ วานิชชัง, เพียงขวัญ วานิชชัง (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  จากผลการทดสอบพบว่า การจำแนกกลุ่มข้าวนึ่งใช้สมบัติด้านสี 4 โมเดล ทำนายข้าวนึ่งเป็น 3 กลุ่มโดยใช้ cluster Analysis การวิเคราะห์ discriminant โดยใช้สมบัติด้านสีทั้งหมด 17 ตัวแปร คือ Whiteness, Transparent, MD, L, a, b, DE, ...
 • ใจทิพย์ วานิชชัง, ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, นฤมล บุญกระจ่าง, เพียงขวัญ วานิชชัง (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย เมื่อ วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-14)
  การศึกษาอายุการวางจำหน่ายของข้าวขาว และข้าวสมุนไพรขมิ้นชันหุงสุกเร็ว ทั้งข้าวขาวและข้าวกล้อง ในบรรจุภัณฑ์ 4 แบบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของข้าวหุงสุกเร็ว และศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความชื้น ค่าปริมาณน้ำอิสระ ...
 • สุทธิทัศน์ ทองคำใส, ศิประภา เจนสัญญายุทธ, ชัชวาลย์ สงวนแก้ว (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-16)
  นกแก้วเพศผู้ 2 ตัว ถูกพามาที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด และแสดงอาการระบบทางเดินหายใจและตายในเวลาต่อมา ผลการชันสูตรพบรอยโรคเลือดออกที่ปอด แสดงถึงภาวะปอดอักเสบ ...
 • พรจิต พีระพัฒนกุล, ณัฐภูมิ รับคำอินทร์ (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-16)
  ลักษณะทางทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนลักษณะหมู่บ้าน ชุมชนที่ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย อาคารสาธารณะและสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน ชนิดต่างๆ ตลอดจนเส้นทางสัญจรนั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงเงื่อนไขและรูปแบบของ ...
 • อธิคม ชินอ่อน, วรรณิษา นาพูน, ชนกนาถ เครือยิ้ม, มัสยา รัตพันธ์, สุทธิทัศน์ ทองคำใส (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-16)
  การศึกษาสุนัขจำนวน 235 ตัวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อทำเป็นฐานข้อมูลในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิ ...
 • ธนิดา สนั่นเมือง, ศิริพร ตองติดรัมย์, โฆษิต นันทิยะกุล, สุวารี ไขสาร, พรรณพร กาญจนะ, ภาดา เรือนสอน, ปัญจพร โพธิ์ทอง, เอมอร โอฬารรัตน์มณี (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-16)
  อัณฑะจากแมวบ้านจำนวน 33 ตัวที่ได้รับการทำหมันจากโรงพยาบาลสัตว์ถูกนำมาศึกษาคุณภาพของเซลล์อสุจิจากอีพิดิไดมิส โดยแบ่งกลุ่มศึกษาเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 อัณฑะที่เก็บจากแมวที่ทำหมันในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน (จำนวน 15 ...
 • นางสาวบัวทิพย์ อุบลประเสริฐ; นางสาวจุฑารัตน์ บุญเชิด (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ 2554, 2554)
  บทคัดย่อ การผสมข้ามชนิดพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง นำพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง 3 ชนิด (Nepenthes globosa , Nepenthes mirabilis , Nepenthes hookeriana Lindl. ) มาผสมพันธุ์แบบผสมข้ามชนิดและผสมสลับพ่อสลับแม่ ...
 • ผศ. สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์; ผศ. สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน 2554, 2554)
  บทคัดย่อ การพัฒนาเครื่องต้นแบบชุดทดสอบการเบี่ยงเบนของโครงสร้าง จากแรงภายนอกที่กระทำโดยทฤษฏีของคาสติเกียโน เป็นการดำเนินการจัดสร้างชุดทดสอบขึ้นมา เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเรื่องทฤษฏีคาสติเกียโน ภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ...
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรจิต พีระพัฒนกุล; ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ 2554, 2554)
  เนื่องจากวิกฤติการณ์พลังงานของโลกทำให้ประเทศไทยมีการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ทั้งนี้ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ( พ.ศ. 2525 ) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดพร ...
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุ; พฤติกรรมการสอน; ปฏิรูปการศึกษา; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; วิทยาเขตจันทบุรี (รายงานฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555, 2555)
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา และวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ...
 • สารทดแทนน้ำตาล; มะม่วงแช่อิ่ม (รายงานฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555, 2555)
  การศึกษาชนิดและปริมาณสารการใช้สารให้ความหวานที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่ อิ่ม 3 ชนิด คือ การใช้สารละลายซอร์บิทอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 30 สารละลายแอสปาร์แทม และอะซีซัลเฟม-เค ที่ความเข้มข้น ร้อยละ 0.2, 0.30 และ0.4 ตามลำดับ ...